19 oktober 2015

Algemene voorwaarden

 

Deelname aan het hardloopevenement, de Stickermaster SantaFunRun Harderwijk, is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te gelasten of te verplaatsten door overmacht, weersomstandigheden en overige calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd.
 2. De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld
 3. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de SantaFunRun Harderwijk zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 6. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 7. De minimum leeftijd voor deelname aan de 2 KM is 10 jaar.
 8. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een databestand.
 9. De deelnemer verleent door zich in te schrijven voor deelname aan de SantaFunRun Harderwijk toestemming aan de organisator tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
 10. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 11. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 12. Op het moment van inschrijving voor het hardloopevenement, verklaart de deelnemer zich bekend met deze Algemene voorwaarden.
 13. In situaties waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie van de SantaFunRun Harderwijk.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook